Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa Sejmiku Śląskiego i Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

W dniu 30.01.2014 r. w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach odbyło się wspólne posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa Sejmiku Śląskiego i Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.
W posiedzeniu udział wzięli:
– Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Stanisław Dąbrowa,
– Komisja Rolnictwa Sejmiku Śląskiego z Przewodniczącym Władysławem Serafinem,
– Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej z Panem Romanem Włodarzem,
– Dyrektor Biura LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” – Marcin Świerczyński wraz z Wójtem Gminy Panki Panem Bogdanem Praskim,
– Dyrektor OSCHR w Gliwicach Zygmunt Adrianek wraz z Kierownikami Małgorzatą Szydło i Krzysztofem Skowronkiem.
Po odbyciu posiedzenia Komisji Rolnictwa i Zarządu Izby na posiedzeniu wspólnym Dyrektor Zygmunt Adrianek wraz z Kierownikami Małgorzatą Szydło i Krzysztofem Skowronkiem omówili tematy związane z organizacją i działalnością Stacji. Następnie zaproszeni goście obejrzeli laboratorium Stacji, które wywarło na nich bardzo pozytywne wrażenie.
Na tym posiedzenie wyjazdowe zakończono.

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza z siedzibą w Gliwicach informuje, że z dniem 19 czerwca 2012 roku decyzją Dyrektora Izby Skarbowej  zobowiązana jest do naliczania i pobierania podatku VAT w wysokości 23 % od opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30  stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno – Rolnicze ( Dz. U. Nr 29, poz. 174 ).

Naturalna zasobność w składniki pokarmowe w glebach – nawet żyznych nie wystarcza, aby osiągnąć dobre plony roślin uprawnych. Składników tych nie zabezpiecza również, mimo bardzo korzystnego działania nawożenie organiczne (obornikiem, gnojowicą) i dlatego konieczne jest uzupełniające nawożenie mineralne. Nawozy mineralne jako jeden z głównych środków do produkcji rolnej powinny być stosowane racjonalnie, to znaczy w takich ilościach i w taki sposób aby zapewnić uprawianym roślinom określoną ilość pokarmów w odpowiednim czasie, uzyskując przy tym możliwie największy efekt w postaci zwiększonych i jakościowo dobrych plonów. Większość rolników zgodnie przyznaje, że nawozy mineralne są drogie, jednak niewielu rolników docenia możliwość zwiększenia efektów ekonomicznych z racjonalnego stosowania nawozów w swoich gospodarstwach rolnych.
Istotnie na wzrost plonowania roślin wpływa odkwaszenie gleb kwaśnych
i wzbogacenie ich w magnez (stosowanie nawozów wapniowo – magnezowych na gleby kwaśne i ubogie w magnez).
Pełny efekt ekonomiczny, tj. najwyższy przyrost plonu przy możliwie najmniejszym zużyciu nawozów mineralnych jest do uzyskania tylko przy ustaleniu dawek nawozów według wyników analizy gleby na zasobność w składniki pokarmowe i odczyn (pH). Ponadto przydatne są do stosowania ekologicznych metod produkcji i uprawę nieskażonych (zdrowych) płodów rolnych oraz ochronę środowiska rolniczo – przyrodniczego.
Uwzględniając te uwarunkowania jako podstawowy czynnik plonotwórczy i ekologiczny gleb, a wynikający z właściwości agrochemicznych, koniecznym staje się systematyczne ich badanie.

Badania te prowadzi Okręgowa Stacja Chemiczno–Rolnicza w Gliwicach w laboratorium stacji za  odpłatnością przewidzianą  w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.01.2008 r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 798 wydany przez PCA w Warszawie.


Za zbadanie zawartości fosforu, potasu i magnezu oraz odczynu odpłatność ta dla producentów rolnych wynosi tylko 9,40 zł za jedną próbkę reprezentującą pole (roślinopole) w gospodarstwie (opłata wnoszona jest w momencie złożenia zamówienia na wykonanie badań). Każde badane gospodarstwo otrzymuje wydruk komputerowy wyników analizy chemicznej.

Wyniki badań zakwaszenia i zasobności gleb w składniki pokarmowe pozwalają na utrzymanie  gleb  w  „dobrej kulturze”  i  stosowania  „zrównoważonego nawożenia” zgodnie z „Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej”, co jest związane z dopłatami bezpośrednimi do użytków rolnych w gospodarstwie.

Próbki glebowe pobierają rolnicy we własnym zakresie. Instruktażu udzielają służby doradcze WODR – u i specjaliści terenowi (agrochemicy) Stacji, którzy jednocześnie sprawują nadzór metodyczny, jak również organizują odbiór próbek od rolników oraz ich transport do laboratorium Stacji.

Pobrane próbki glebowe można również przesłać pocztą wraz z dowodem uiszczenia opłaty na niżej podane konto lub osobiście dostarczyć do Stacji w Gliwicach i wnieść opłatę w kasie.

NBP Oddział Okręgowy Katowice
16 1010 1212 0052 3622 3100 0000