Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE

 

Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1804
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia  2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

Dz.U. 2008 nr 29 poz. 174
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

Dz.U. 2014 poz. 1210
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

Dz.U. 2020 poz. 1012
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wykonanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty.

Dz.U. 2019 poz. 1826
Obwieszczenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września  2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia  MR i RW  w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Dz.U. 2020 poz. 1301
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.

Dz.U. 2008 poz. 108
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.

M.P. 2014 poz. 357
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 maja  2014 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach.

Dz.U. 2014 poz. 1131
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia  2014 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii nawożenia oraz sposobu jej uiszczania.