Zadania

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza świadczy usługi w zakresie badań agrochemicznych dla potrzeb producentów rolnych.

Do ważniejszych zadań należy:

 1. Badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego w zakresie zakwaszenia (odczyn pH) i zawartości makroelementów tj. fosforu, potasu i magnezu.
 2. Badanie gleb, ziem, podłoży ogrodniczych, wód i pożywek w zakresie zakwaszenia, zasolenia, zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia i chlorków.
 3. Badanie azotu mineralnego w glebie dla potrzeb nawożenia i oceny zanieczyszczenia środowiska.
 4. Kontrola stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód gruntowych.
 5. Badanie zawartości mikroelementów w glebach i roślinach (boru, miedzi, cynku, manganu i żelaza).
 6. Badanie osadów ściekowych i komunalnych przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie.
 7. Ocena jakości pasz gospodarskich.
 8. Ocena jakości nawozów.
 9. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i siarką.
 10. Ocena jakości płodów rolnych pod względem zawartości azotanów, metali ciężkich i siarki.
 11. Opracowywanie zaleceń nawozowych dla upraw rolniczych i ogrodniczych.
 12. Sporządzanie map stanu zakwaszenia, potrzeb wapnowania oraz zasobności gleb w makro- i mikro elementy.
 13. Opiniowanie przydatności gruntów w zakresie ich rolniczego zagospodarowania.
 14. Doradztwo nawozowe dla różnych kierunków produkcji roślinnej.
 15. Szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb.