Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie obowiązki wynikające z tzw.

„Programu azotanowego”

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie

„Przyjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
( Dz. U. 2018 poz. 1339 )

Niezbędne informacje dotyczące kwestii nawożenia i jego planowania dostępne są na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie pod adresem:

www.schr.gov.pl

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO

Celem wdrożenie RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

W związku z nowymi przepisami jesteśmy zobowiązani do dostosowania współpracy z naszymi kontrahentami do wymagań powyższej regulacji.

Wysyłając do nas próbki do analizy za pomocą poczty/firmy kurierskiej, prosimy o dołączenie wypełnionego zlecenia lub oświadczenia.

Zamieściliśmy na naszej stronie odpowiednie druki w zakładce:
Materiały- Oświadczenie/Zlecenie  zgodne z RODO.

Treść pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Treść pisma  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Służba statystyczna Komisji Europejskiej EUROSTAT w okresie od marca do października 2018 roku, po raz kolejny ne terenie Polski przeprowadza badanie dotyczące pokrycia i użytkowania terenu pod nazwą LUCAS ( Land Use and Area Frame Survey).

Badanie LUCAS dostarcza wielu cennych informacji służących do monitorowania szeregu wyzwań społeczno – środowiskowych. W badaniu tym, w ramach specjalnie wyznaczonych punktów sprawdzane jest m.in. pokrycie terenu i użytkowanie gruntów, zarządzanie nawadnianiem i elementy strukturalne w krajobrazie, degradacja gleby oraz wpływ rolnictwa na środowisko. Zebrane w ten sposób informacje są istotne dla Wspólnej Polityki Rolnej, europejskiej polityki środowiskowej, polityki klimatycznej i szeregu innych obszarów.

W Polsce badanie LUCAS jest przeprowadzane przez firmę Geomatic Michał Wyczałek i obejmuje 23 086 ww. punktów. W 1 714 spośród nich zostaną pobrane również próbki glebowe.

Jednocześnie podkreślam, że prowadzone badania będą wykorzystane włączenie do prowadzenia statystyk ogólnoeuropejskich bez zachowywania danych osobowych, jak również danych dotyczących własności gruntu. Ponadto, dane z badania LUCAS 2018 nie będą wykorzystywane w celu przeprowadzania jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami rolnymi.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Gliwickiego

W dniu 19.10.2017 r. w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Gliwickiego.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Komisji

 • Winfryd Ficoń – Przewodniczący
 • Jacek Awramienko – Wiceprzewodniczący
 • Andrzej Kurek
 • Anna Smyl

Zaproszeni goście:

 • Mariusz Dyka – Naczelnik
 • Romana Gozdek – Rzecznik Prasowy Starostwa
 • Zygmunt Adrianek – Dyrektor OSCHR w Gliwicach
 • Krzysztof Skowronek – Kierownik DAOR OSCHR w Gliwicach

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Komisji, a następnie oddał głos Dyrektorowi OSCHR, który przedstawił referat  pt. „Stan gleb w powiecie gliwickim  na podstawie badań w latach 2012 – 2016”. W dyskusji, która wywiązała się po wygłoszonym referacie poruszano sprawy:

 • wapnowanie gleb,
 • świadome nawożenie,
 • stosowanie osadów ściekowych do nawożenia gleb,
 • rola samorządu w badaniach gleb i promowaniu ochrony środowiska.

Następnie Dyrektor OSCHR  oprowadził uczestników po Stacji – stan pomieszczeń i wyposażenia zrobiły na nich duże pozytywne wrażenie.

Po zwiedzeniu Stacji referat na temat: „ Znaczenie wód powierzchniowych i podziemnych dla powiatu gliwickiego – ich stan”  wygłosił Pan Dyka – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W dyskusji poruszano  wiele  tematów związanych z jakością i ochroną zasobów wodnych oraz gospodarowania nimi.

Ostatnim punktem były sprawy własne Komisji po czym posiedzenie zakończono.

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup zestawów aparatury laboratoryjnej współfinansowana jest
ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji
odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Śląskiego

W dniu 11 maja 2016 r. w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Śląskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Janusz Wita  –  Przewodniczący Komisji,
 2. Krystian Kiełbasa  –  Z-ca Przewodniczącego,
 3. Stanisław Gmitruk  –  Członek

oraz zaproszeni goście:

 • Roman Włodarz  –  Prezes Śląskiej Izby Rolniczej
 • Magdalena Materny–Latos  –  Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej Zygmunt Adrianek wygłosił referat na temat:  „Stan gleb w województwie śląskim na podstawie badań. Konieczne działania naprawcze”.

Goście zwiedzili stację, zrealizowali program posiedzenia  – posiedzenie  zakończono około  godziny 15.00.

Rozporządzenie w sprawie opłat

Z dniem 26.09.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 08.08.2014r. wprowadził nowe rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobie uiszczania opłat za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa Sejmiku Śląskiego i Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

W dniu 30.01.2014 r. w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach odbyło się wspólne posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa Sejmiku Śląskiego i Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.
W posiedzeniu udział wzięli:
– Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Stanisław Dąbrowa,
– Komisja Rolnictwa Sejmiku Śląskiego z Przewodniczącym Władysławem Serafinem,
– Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej z Panem Romanem Włodarzem,
– Dyrektor Biura LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” – Marcin Świerczyński wraz z Wójtem Gminy Panki Panem Bogdanem Praskim,
– Dyrektor OSCHR w Gliwicach Zygmunt Adrianek wraz z Kierownikami Małgorzatą Szydło i Krzysztofem Skowronkiem.
Po odbyciu posiedzenia Komisji Rolnictwa i Zarządu Izby na posiedzeniu wspólnym Dyrektor Zygmunt Adrianek wraz z Kierownikami Małgorzatą Szydło i Krzysztofem Skowronkiem omówili tematy związane z organizacją i działalnością Stacji. Następnie zaproszeni goście obejrzeli laboratorium Stacji, które wywarło na nich bardzo pozytywne wrażenie.
Na tym posiedzenie wyjazdowe zakończono.

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza z siedzibą w Gliwicach informuje, że z dniem 19 czerwca 2012 roku decyzją Dyrektora Izby Skarbowej  zobowiązana jest do naliczania i pobierania podatku VAT w wysokości 23 % od opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30  stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno – Rolnicze ( Dz. U. Nr 29, poz. 174 ).

Naturalna zasobność w składniki pokarmowe w glebach – nawet żyznych nie wystarcza, aby osiągnąć dobre plony roślin uprawnych. Składników tych nie zabezpiecza również, mimo bardzo korzystnego działania nawożenie organiczne (obornikiem, gnojowicą) i dlatego konieczne jest uzupełniające nawożenie mineralne. Nawozy mineralne jako jeden z głównych środków do produkcji rolnej powinny być stosowane racjonalnie, to znaczy w takich ilościach i w taki sposób aby zapewnić uprawianym roślinom określoną ilość pokarmów w odpowiednim czasie, uzyskując przy tym możliwie największy efekt w postaci zwiększonych i jakościowo dobrych plonów. Większość rolników zgodnie przyznaje, że nawozy mineralne są drogie, jednak niewielu rolników docenia możliwość zwiększenia efektów ekonomicznych z racjonalnego stosowania nawozów w swoich gospodarstwach rolnych.
Istotnie na wzrost plonowania roślin wpływa odkwaszenie gleb kwaśnych
i wzbogacenie ich w magnez (stosowanie nawozów wapniowo – magnezowych na gleby kwaśne i ubogie w magnez).
Pełny efekt ekonomiczny, tj. najwyższy przyrost plonu przy możliwie najmniejszym zużyciu nawozów mineralnych jest do uzyskania tylko przy ustaleniu dawek nawozów według wyników analizy gleby na zasobność w składniki pokarmowe i odczyn (pH). Ponadto przydatne są do stosowania ekologicznych metod produkcji i uprawę nieskażonych (zdrowych) płodów rolnych oraz ochronę środowiska rolniczo – przyrodniczego.
Uwzględniając te uwarunkowania jako podstawowy czynnik plonotwórczy i ekologiczny gleb, a wynikający z właściwości agrochemicznych, koniecznym staje się systematyczne ich badanie.

Badania te prowadzi Okręgowa Stacja Chemiczno–Rolnicza w Gliwicach w laboratorium stacji za  odpłatnością przewidzianą  w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.01.2008 r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 798 wydany przez PCA w Warszawie.

Za zbadanie zawartości fosforu, potasu i magnezu oraz odczynu odpłatność ta dla producentów rolnych wynosi tylko 9,40 zł za jedną próbkę reprezentującą pole (roślinopole) w gospodarstwie (opłata wnoszona jest w momencie złożenia zamówienia na wykonanie badań). Każde badane gospodarstwo otrzymuje wydruk komputerowy wyników analizy chemicznej.

Wyniki badań zakwaszenia i zasobności gleb w składniki pokarmowe pozwalają na utrzymanie  gleb  w  „dobrej kulturze”  i  stosowania  „zrównoważonego nawożenia” zgodnie z „Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej”, co jest związane z dopłatami bezpośrednimi do użytków rolnych w gospodarstwie.

Próbki glebowe pobierają rolnicy we własnym zakresie. Instruktażu udzielają służby doradcze WODR – u i specjaliści terenowi (agrochemicy) Stacji, którzy jednocześnie sprawują nadzór metodyczny, jak również organizują odbiór próbek od rolników oraz ich transport do laboratorium Stacji.

Pobrane próbki glebowe można również przesłać pocztą wraz z dowodem uiszczenia opłaty na niżej podane konto lub osobiście dostarczyć do Stacji w Gliwicach i wnieść opłatę w kasie.

NBP Oddział Okręgowy Katowice
16 1010 1212 0052 3622 3100 0000